A bioorthogonal system reveals antitumour immune function of pyroptosis.

Wang, Q., Wang, Y., Ding, J., Wang, C., Zhou, X., Gao, W., Huang, H., Shao, F., and Liu, Z.